Notulen ledenavond van de Onderlinge Verzekeringen Schalkwijk Jutphaas gehouden op woensdag 16 mei 2018 te Schalkwijk.

1. Opening
Voorzitter Hans van Dijk opent de ledenavond en heet een ieder van harte welkom. Afmelding ontvangen van Co baas, Dirk Dekker, Fanny van Eijden en mevr. Bos uit De Meern.

2. Notulen en terugblik 2017
De notulen van de ledenavond van 10 mei 2017 worden goedgekeurd. In 2017 was er een keus gemaakt voor gematigde groei, die inderdaad is gerealiseerd. Wilma de Klerk is geschikt getoetst door de AFM, en gaat de functie van penningmeester binnen het bestuur invullen.
Het Onderling Diensten Centrum (ODC) is een organisatie opgezet door de SOM en SOBH en faciliteert Onderlingen op het gebied van o.a. automatisering en marketing. In 2017 heeft deze organisatie meer inhoud gekregen. Gezamenlijk één automatiseringsprogramma alsmede gedeelde marketingactiviteiten, waardoor de kosten kunnen worden gedeeld levert niet alleen voor ons financieel een besparing op. Omdat wij qua omvang te klein zijn om diverse zaken qua wet- en regelgeving alleen op te pakken is het ODC voor ons een uitkomst.

3. Financiële verantwoording door Wilma de Klerk
Jaarrekening 2017 (2016)
balans
De financiële deelnemingen zijn in 2017 verhoogd door aankoop van SOM-aandelen. Het eigen vermogen per 31 december  2017 komt uit op
€ 791.990,–. Hier is het positieve resultaat van 2017 in verwerkt.
winst- en verliesrekening
De opbrengsten uit bemiddeling zijn gestegen met 4% conform de begroting van 2017. De bedrijfskosten vertonen een verlaging van ruim
€ 35.000,–. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de transitiekosten in 2016. De verkoopkosten zijn ten opzichte van 2016 gestegen wegens de realisatie van een nieuwe website. De personeelskosten zijn lager ten opzichte van 2016 vanwege uitkering ziekengeld en uit dienst gaan van 1 personeelslid wegens arbeidsongeschiktheid. Per 1 juni 2018 wordt het personeelsbestand versterkt met Ilona Vendrig, die 5 halve dagen per week komt werken. De personeelskosten zullen dan ook in 2018 een verhoging laten zien, hetgeen niet in de begroting van 2018 is meegenomen.
Het resultaat 2017 is uitgekomen op positief € 37.000,– na belastingen.
Jan Baas vraagt waarom het bedrag aan liquide middelen zo hoog is. Hier komen wij later in de vergadering op terug bij agendapunt “bestemming vermogen”.
De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2017 en bestemming van het resultaat.

4. Bestuur
Het bestuur heeft in 2017 maandelijks een overleg gehad. In dit overleg wordt o.a. de voortgang besproken qua groei/mutaties polissen. Tevens komen zaken zoals personeel, compliance, strategie en risico’s regelmatig op de agenda. Opleidingen zijn gevolgd. De samenstelling van het bestuur gaat in 2018 wijzigen. Aantal bestuursleden wordt teruggebracht van 4 naar 3 leden. Qua complexiteit van onze Onderlinge moet dit voldoende zijn. Aan het bestuur wordt decharge verleend door de ledenvergadering voor het gevoerde beleid in 2017.
Sjaak de Bie neemt na 29 jaar afscheid als bestuurslid. Hij heeft eerst bij de Onderlinge Jutphaas en daarna bij de Onderlinge Schalkwijk altijd met plezier zijn functie vervuld. Sjaak wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid al die jaren. Omdat Ton Goes in 2019 afscheid neemt moeten we nu al hierop anticiperen. In dit jaar zal voor hem een nieuwe kandidaat worden gezocht, die leidinggevende capaciteiten heeft en affiniteit met financieel dienstverlening; dit in verband met toetsing geschiktheid door AFM.

5. Begroting en vooruitzicht 2018
Er is in 2018 wederom gekozen voor gematigde groei van 4%, met behulp van het ODC. De zelfstandigheid willen we graag behouden evenals de lokale betrokkenheid. Wegens geplande marketingacties is de post verkoopkosten verhoogd. Hiermee proberen we de benodigde aanwas gerealiseerd te krijgen.
De heer R. Puijk vraagt waarom de post personeelskosten hoger is begroot in 2018 t.o.v. werkelijk 2017. In 2017 is een post ziekengeld ontvangen die hierin is verwerkt. Het beleid van het bestuur is om het operationeel resultaat positief te krijgen; dus een positief bedrijfsresultaat exclusief de opbrengsten uit beleggingen.

6. Bestemming vermogen
Er is een behoorlijk overschot op het vermogen van de Onderlinge. Dit bedrag is de afgelopen 125 jaar opgebouwd door de leden. Nu we geen verzekeraar meer zijn, maar tussenpersoon is een hoog bedrag aan vermogen niet meer nodig omdat het risico en eis DNB is vervallen. Er is nog een basis bedrag benodigd bij liquidatie van € 200.000,– voor het lopende verplichtingen maar voor het restant kan een bestemming worden gezocht. De volgende mogelijkheden zijn door het bestuur onderzocht: – niets doen (geen optie) – investeren in SOM (niet teveel investeren in SOM ook al renderen ze goed, want niet vrij verhandelbaar) – uitkeren aan leden (vermogen is opgebouwd de afgelopen 125 jaar; wordt uitgekeerd aan de huidige leden….) –lokaal verenigingsleven ondersteunen (zgn. maatschappelijk dividend). Deze laatste optie is een voorstel vanuit het bestuur. Door bijv. € 10.000,– jaarlijks uit te keren aan de verenigingen kunnen we de komende 50 jaar een plan uitwerken, waarmee we hopelijk ook voldoende nieuwe leden bij onze Onderlinge krijgen om de continuïteit te waarborgen.
Margret de Wit vraagt waarom er niet wordt gekozen voor premieverlaging. Dit is niet de 1e keuze van het bestuur omdat wij qua prijszetting redelijk staan in de markt. Ook een mix is mogelijk : sponsoring en premiereductie.
Het kantoor aankopen is geen goede keuze; dit is vorig jaar onderzocht. De huur is goedkoop en we zijn flexibel op deze manier. We willen geen exploitant onroerend goed worden.
De heer van Schaik vraagt waarom niet premiekorting voor trouwe leden en laat het sponsoren van verenigingen over aan de Rabobank. Dit is geen perspectief voor de toekomst, beter is de naam van een partij die lokaal iets doet voor mij, en het is slim marketinggeld.
Hans Lutz vraagt hoe lang het bestuur erover wil doen om het vermogen af te bouwen. Geen hectiek de komende jaren, nu rust inbouwen, waardoor stabiele kosten. Het vermogen zal aangroeien door positief resultaat. Bestuur wil een lange termijn plan maken. Aan iedere aanwezige wordt gevraagd door middel van een formulier aan te geven hoe men staat tegenover het voorstel van het bestuur. Tevens kan men andere ideeën aandragen. Iedereen zal ook via de mail een berichtje ontvangen met het verzoek te reageren.
Reacties en besluit bestuur zal worden teruggekoppeld naar de leden.
Al met al een positief mooi jaar gehad, waarin de Onderlinge haar dienstverlening en lokale betrokkenheid verder zal uitbouwen.

7. Rondvraag
Hans van Rijn vraagt waarom er bij schade aan een asbest dak een afschrijving wordt toegepast op uitkering schadebedrag. Vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2024 wordt de uitkering afgebouwd van 60% naar 0 %.Vanuit overheidswege is er een verplichting opgelegd om het asbest dak voor 1-1-2024 te vervangen. Hier moet iedereen geld voor reserveren. Als men schade krijgt aan het asbest dak, en het wordt voor 100% uitgekeerd, dan wordt men hier beter van (indemniteitsbeginsel). Dit is wettelijk verboden. Iemand die schade aan een asbest dak heeft is bevoordeeld t.o.v. iemand die geen schade heeft. Maar de premiestelling van de verzekeringsmaatschappij blijft gelijk, dat is niet eerlijk. We komen er vanavond niet uit. Het wordt teruggekoppeld. Dit actiepunt zal worden opgepakt door Gertjan Gardenbroek van de SOM.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en na sluiting van de vergadering een leerzame wijnproeverij, waarna iedereen bij vertrek een lekker flesje wijn mee naar huis krijgt om onder het genot van een glaasje alles nog eens door te spreken.