Privacy beleid

Als je bij ons een verzekering afsluit dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je aan ons via de website, e-mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek. Onderlinge Schalkwijk acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij van jou verwerken
Onze dienst bestaat uit bemiddeling bij het afsluiten van een verzekering voor jou bij een verzekeraar (Aanbieder). Dit is een partij die zelfstandig verzekeringen aanbiedt waarmee jij door bemiddeling van Onderlinge Schalkwijk een overeenkomst aangaat.
• Als je bij ons informatie opvraagt, dan vragen wij jouw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan je kunnen sturen.
• Als je onze klant wordt, dan hebben wij in ieder geval jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
– het doorsturen van de gegevens naar de Aanbieder waarbij je een verzekering wil afsluiten, dan wel naar wenst over te stappen;
– het (eventueel) opzeggen van contracten met diverse andere Aanbieders en het informeren over het verloop daarvan;
– het toezenden van email nieuwsbrieven van Onderlinge Schalkwijk.
Wij sturen de volgende persoonsgegevens door naar de Aanbieder en/of gebruiken de gegevens om jouw verzoek tot af sluiten van een verzekering af te handelen:
• naw gegevens
• telefoonnummer
• factuuradres
• emailadres
• betalingsgegevens
• geslacht
• geboortedatum

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over ons producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden.
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen jouw:
• naw gegevens
• e-mailadres
Wij kunnen contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden:
• per post
• per mail
• per telefoon
• via sociale media
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Wij kunnen je contacteren in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.
Om te kunnen registreren op onze website, vragen wij de volgende gegevens:
• naw gegevens
• e-mailadres

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.
Technische en organisatorische maatregelen:
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes van onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan jouw gegevens inzien en verwerken. Al onze medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd. Medewerkers beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij jouw gegevens nodig hebben. Polis- en klantdossiers bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van de relatie met Onderlinge Schalkwijk. Een offerte die niet geleid heeft tot een overeenkomst, verwijderen we in het algemeen na enige maanden. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, C.J. Gerritsen-van Eijden, te bereiken via claudia@onderlingeschalkwijk.nl

Wat zijn jouw rechten
a. Gegevens inzien of verbeteren
Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Je kunt via de gebruikelijke kanalen (o.a. post, email) contact met ons opnemen. Wij stellen controle vragen of vragen om een kopie van jouw identificatiebewijs* om je te identificeren. Binnen 4 weken ontvang je een reactie van ons.
• Identiteitsbewijs
Bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs moet je de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te oefenen.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’ In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
• de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
• jij de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
• jij gegrond bezwaar maakt teven de verwerking;
• jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
• er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht.
Wij kunnen besluiten niet aan jouw verzoek te voldoen en jouw gegevens niet te wissen als jouw verzoek niet gebaseerd is op een van de bovenstaande gronden, of om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; om een wettelijke verplichting na te komen; of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Als wij niet voldoen aan je verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij jou over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.

c. Beperking van de verwerking
Als jij van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kan je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit) Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die jij met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht s om jou in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

e. Recht van bezwaar
Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

f. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
Jij hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Wijzigingen in dit privacy beleid
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up to date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up banner, mail of nieuwsbrief op onze website.

Vragen of klachten?
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, C.J. Gerritsen-van Eijden, te bereiken via claudia@onderlingeschalkwijk.nl of stuur een brief naar:
Onderlinge Verzekeringen Schalkwijk
T.a.v. Claudia Gerritsen
Jonkheer Ramweg 19
3998 JP Schalkwijk
Heb je klachten over privacy, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900-2001201.