Hier treft u de meest gestelde vragen aan over verzekeringen en asbest. Als hieronder wordt gesproken over de asbestclausule, dan wordt hiermee bedoeld:

 


 Clausule B99 : Vervangingskosten bij asbestschade

Deze clausule is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.  Alle drie de documenten gelden voor uw verzekering.

Vanaf 1 januari 2024 mag niemand nog een asbestdak, dat in contact staat met de buitenlucht, bezitten. Dat heeft de overheid besloten. Heeft u nog een dak waar asbest in of op zit, dan moet u deze verwijderen. Schade aan uw dak? In deze clausule staat wat u in dat geval wel en niet vergoed krijgt.

Wat verzeker ik met de Clausule ‘Vervangingskosten bij asbestschade’?

U bent verzekerd voor vervangingskosten. Vervangingskosten worden alléén vergoed als u ze maakt nadat er een schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden waarvoor u verzekerd bent. Zoals bij een brand.  Vanaf 1 januari 2024 bent u niet meer verzekerd voor vervangingskosten.

Met vervangingskosten bedoelen we de kosten voor het plaatsen van een vervangend dak of vervangende plaat nadat u asbestdaken  en  – platen heeft verwijderd.  Let op: als u vervangingskosten maakt voor onbeschadigde dakdelen- en/of dakplaten, ook als dit op last van de overheid gebeurt, dan bent u hiervoor niet verzekerd.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Van vervangingskosten krijgt u een percentage vergoed. Dit percentage loopt elk jaar iets af. Dat ziet er zo uit:

 • Schade in 2018: maximaal 60%
 • Schade in 2019: maximaal 50%;
 • Schade in 2020: maximaal 40%;
 • Schade in 2021: maximaal 30%;
 • Schade in 2022: maximaal 20%;
 • Schade in 2023: maximaal 10%;
 • Schade in of na 2024: geen vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

Voor de volgende kosten bent u niet verzekerd, ook niet na een schadegebeurtenis waarvoor u volgens de voorwaarden verzekerd bent:

 • De opruimkosten voor het verwijderen van onbeschadigde asbestdaken en – platen.  Ook als u deze opruimkosten maakt op last van de overheid, bent u hiervoor niet verzekerd.
 • De saneringskosten die optreden door het vrijkomen van asbestdeeltjes, waardoor de grond of het water bij of onder uw woning of ander gebouw is vervuild. Zoals kosten voor reiniging, opruiming, opslag, vernietiging en vervanging van grond, grondwater en oppervlaktewater.

Als er een andere clausule wordt bedoeld, dan wordt deze genoemd in de tekst.

Als hieronder wordt gesproken over een schade, dan wordt hiermee een gedekte schadegebeurtenis bedoeld, zoals verzekerd op uw polis.

 

Waarom wordt de asbestclausule geplaatst op mijn polis?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken door de overheid verboden in Nederland, omdat asbestdeeltjes die vrijkomen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierdoor neemt de levensduur van deze daken sterk af. De noodzaak om dit te verzekeren is daarom ook minder.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

 

Plaatsen andere verzekeringsmaatschappijen ook dezelfde asbestclausule?

De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren al enige tijd een asbestclausule, of hebben aangegeven die te gaan hanteren, vergelijkbaar met die van SOM. Er zijn enkele verzekeringsmaatschappijen die nog geen asbestclausule hanteren, maar zij zullen op zeer korte termijn volgen.

Ik heb schade aan mijn asbestdak en hierop is de asbestclausule van toepassing. Wat krijg ik vergoed?

Allereerst de opruimingskosten van de beschadigde asbestdelen.

Ook krijgt u een vergoeding voor de vervangingskosten van de beschadigde asbestplaten. Vanaf 01.01.2018 worden deze vervangingskosten tot een bepaald maximum percentage vergoed. Dit percentage loopt elk jaar iets af. Dat ziet er zo uit:

Schade in 2018: maximaal 60%

Schade in 2019: maximaal 50%;

Schade in 2020: maximaal 40%;

Schade in 2021: maximaal 30%;

Schade in 2022: maximaal 20%;

Schade in 2023: maximaal 10%;

Schade in of na 2024: geen vergoeding.

 

Ik heb schade aan mijn asbestdak en hierop is de asbestclausule van toepassing. Wat krijg ik NIET vergoed?

De volgende kosten krijgt u niet vergoed:

De opruimingskosten voor het verwijderen van onbeschadigde asbestdaken en –platen. Ook als u deze opruimingskosten maakt op last van de overheid, bent u hiervoor niet verzekerd.

De saneringskosten die optreden door het vrijkomen van asbestdeeltjes, waardoor de grond of het water bij of onder uw woning of ander gebouw is vervuild. Zoals kosten voor reiniging, opruiming, opslag, vernietiging en vervanging van grond, grondwater en oppervlaktewater.

Vervangingskosten voor onbeschadigde dakdelen en/of dakplaten, ook als dit op last van de overheid gebeurt.

 

Ik wil mijn hele dak vervangen na schade. Wat krijg ik wel of niet vergoed?

U krijgt een vergoeding voor de vervangingskosten van de beschadigde asbestplaten, tot het in de asbestclausule genoemde maximum percentage. Het opruimen van de beschadigde asbestplaten wordt ook vergoed.

Voor het verwijderen, vervangen en opruimen van onbeschadigde asbestdaken en –platen wordt geen  vergoeding gegeven, ook niet als het dak op last van de overheid vervangen moet worden.

 

Opruimingskosten van beschadigde asbestplaten worden wel vergoed. Wat houdt dit in?

Opruimingskosten zijn: noodzakelijke kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van beschadigde asbestdelen op het erf van verzekerde. De schade moet zijn ontstaan door een op de polis verzekerde gebeurtenis.

 

Ik heb opruimingskosten apart op mijn polis meeverzekerd en nu heb ik het asbest verwijderd. Kan ik nu de opruimingskosten van mijn polis laten vervallen?

Opruimingskosten zijn er niet alleen voor het opruimen van asbest, maar voor het opruimen van alle restanten na een schade. Per geval zal moeten worden bekeken wat er met de opruimingskosten op de polis moet gebeuren. Gebruikelijk is  10% van het verzekerde bedrag maar bijvoorbeeld bij  de agrarische dekkingen is er een beperking van een maximum tot € 25.000,– (tenzij voor een hoger bedrag apart meeverzekerd).

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de Onderlinge.

 

Wanneer moet ik aan de Onderlinge doorgeven dat de asbestplaten zijn verwijderd?

U hoeft dit niet in alle gevallen aan ons door te geven. U dient het wel door te geven als u:

 • opruimingskosten als apart object heeft meeverzekerd.
 • als het asbest dak is vervangen voor nieuwe platen en er zonnepanelen op het dak zijn gekomen. Deze worden dan op de polis vermeld. Neem in bovenstaande gevallen contact met ons

 

Moet ik aantonen dat ik het asbest heb laten verwijderen?

Dit hoeft u voor de verzekering niet aan te tonen. Het kan echter zijn dat u dit bij een andere (overheids)instantie wel aan moet kunnen tonen. Het is daarom aan te raden betreffende stukken te bewaren.

 

Ik weet niet zeker of ik een asbest dak heb. Waar kan ik dit opzoeken of navragen?

U kunt dit het beste navragen bij een erkend (bouw)bedrijf, asbestsaneerder of een specialist in asbestinventarisatie.

Ik heb helemaal geen asbest dak, waarom is toch deze clausule op mijn polis geplaatst?

Omdat niet van alle klanten bekend is of er sprake is van een asbest dak, hebben wij op alle polissen deze clausule vermeld. Wij willen er zeker van zijn dat alle klanten op de hoogte zijn van deze regeling.

 

Ik heb alleen een inboedelverzekering. Geldt deze clausule ook voor mij?

Het kan zijn dat u als huurder een tuinhuis of schuur heeft geplaatst. Dit heet huurdersbelang. Huurdersbelang is standaard voor € 6.000,- meeverzekerd op uw inboedelverzekering. Als het tuinhuis of de schuur een asbest dak heeft geldt de clausule ook hiervoor.

 

Ik huur de woning, maar heb wel een eigen schuur/garage met een asbest dak.

Het kan zijn dat u als huurder een tuinhuis of schuur heeft geplaatst. Dit heet huurdersbelang.  Huurdersbelang is standaard voor € 6.000,- meeverzekerd op uw inboedelverzekering. Als het tuinhuis of de schuur een asbest dak heeft geldt de clausule ook hiervoor.

 

Geldt de asbestclausule ook voor asbest dakbeschot?

Nee. Het verbod op asbest daken vanaf 2024 geldt alleen voor daken die in direct contact staan met de buitenlucht. Gevelplaten zijn hierop een uitzondering. Hiervoor geldt het verbod (nog) niet.

 

Geldt deze clausule ook voor asbest gevelpanelen?

Nee, de gevelpanelen zijn (nog) niet verplicht om te verwijderen. De clausule geldt daar dus niet voor.

 

Ik ben het er niet mee eens dat de asbestclausule op mijn polis wordt geplaatst. Kan ik de polis opzeggen?

Ja, u kunt uw verzekering opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging.

Als u uw verzekering elders gaat onderbrengen, raden wij u aan DUIDELIJK na te vragen hoe asbest daar verzekerd is en/of wanneer zij verwachten een asbestclausule te gaan hanteren.

 

Waarom wordt het maximum uitkeringspercentage van de vervangingskosten jaarlijks met 10% verlaagd?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken door de overheid verboden in Nederland, omdat asbestdeeltjes die vrijkomen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierdoor neemt de levensduur van deze daken sterk af. De noodzaak om dit te verzekeren is daarom ook minder.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

Omdat we steeds dichter bij 2024 komen, neemt de economische levensduur van het asbestdak af. Uiteindelijk zou het dak niets meer waard zijn, dus daarom geeft de verzekeraar hier ook een steeds lagere vergoeding voor.

  

“De feitelijke en economische levensduur van de daken en dus ook de noodzaak om deze te verzekeren nemen hierdoor af.” Kunt u dit uitleggen?

Door het asbestverbod loopt de levensduur van een asbestdak loopt tot maximaal 2024. Hoe dichter we bij 2024 komen, des te minder waarde het asbestdak heeft. Dit is de economische levensduur. Het verwerken en bewerken van asbest is sinds 1994 verboden. Dat betekent dat de asbestdaken op 01-01-2024 30 jaar oud zijn en daarmee economisch zijn afgeschreven.

De feitelijke levensduur kan onder de meest gunstige condities langer zijn dan 30 jaar. De overheid houdt hiermee geen rekening.

 

Waarom worden de vervangingskosten maar deels vergoed? Waarom worden die platen dan niet volledig vergoed?

U bent door de overheid verplicht om het asbest te verwijderen vóór 2024.

Om te voorkomen dat verzekeraars nieuwe daken gaan vergoeden voor daken die toch op korte termijn vervangen zouden moeten worden, is er nu deze clausule.

Deze clausule is er dus ook om te voorkomen dat de premies voor alle verzekerden stijgen, als verzekeraars zouden opdraaien voor deze kosten.

Omdat we steeds dichter bij 2024 komen, neemt de economische levensduur van het asbestdak af. Uiteindelijk zou het dak niets meer waard zijn, dus daarom geeft de verzekeraar hier ook een steeds lagere vergoeding voor.

 

Mijn dak kan nog makkelijk jaren mee. Waarom krijg ik mijn schade niet volledig vergoed? Ik schiet er dan behoorlijk bij in.

Door het asbestverbod loopt de levensduur van een asbestdak loopt tot maximaal 2024. Hoe dichter we bij 2024 komen, des te minder waarde het asbestdak heeft. Dit is de economische levensduur. Het verwerken en bewerken van asbest is sinds 1994 verboden. Dat betekent dat de asbestdaken op 01-01-2024 30 jaar oud zijn en daarmee economisch zijn afgeschreven.

De feitelijke levensduur kan onder de meest gunstige condities langer zijn dan 30 jaar. De overheid houdt hiermee geen rekening.

 

Ik heb gehoord dat het organisatorisch niet mogelijk is dat in 2024 al het asbest is verwijderd. Waarom houden jullie toch deze datum aan?

De hoeveelheid asbest die wordt opgeruimd is de afgelopen jaren flink gestegen.
Voor de overheid reden om vast te houden aan 2024.

 

Ik krijg bij een schade aan mijn dak nu minder uitgekeerd. Heb ik dan geen recht op premiekorting?

De aanpassing door middel van de clausule is juist een maatregel om te voorkomen dat de verzekeringspremies voor alle verzekerden stijgen. Zonder de aanpassing zou naar verwachting, als gevolg van de overheidsmaatregel, de schadelast richting 2024 zijn toegenomen. Door de clausule wordt dit voorkomen en kunnen de premies (voorlopig) op gelijk niveau blijven.